Булхарт Комерс ЕООД

Булхарт Комерс ЕООД е създадена през 2011 г. В писана в регистъра по чл.45, ал.1, т.6 от Закона за Управление на Отпадъците (ЗУО) като "Търговец" по смисъла на пар.1, т.45 от ЗУО, за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, пластмаси, хартия, Излезли от Употреба Моторни Превозни Средства (ИУМПС) и Електрическо и Електронно Оборудване (ИУЕЕО), Негодни за Употреба Батерии и Акумулатори (НУБА).

Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, ул. "Цоньо Тодоров" 30.

Адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, ул. "Цоньо Тодоров" 30, 052/603365, 0899941124.