Мисия

Булкредо ЕООД осъзнава силно изразената социална и икономическа значимост на дейността по оползотворяване на отпадъците.

Извършва дейността си с висока отговорност и с ясното разбиране по отношение важността на дейностите по опазване на околната среда, във взаимодействие с държавни и обществени органи и организации, както и в партньорство с всички организации в бранша.

Стреми се чрез дейността си да повишава общественото доверие и да спомага за ориентиране поведението на своите клиенти в посока на минимизиране на отрицателните ефекти върху околната среда.

Съблюдава безусловно екологосъобразното управление на отпадъците с цел опазване на човешкото здраве и околната среда.

Наши приоритети:

  • Коректност, прецизност и гъвкавост при работа с клиенти и партньори;
  • Висока ефективност на база инвестиции в оборудване и компетентност;
  • По – добри пазарни позиции с отговорност за по- добра околна среда.
Политика по здраве и безопасност на работа на "Булкредо" ЕООД
Политика по качеството
 

Всеки ден - Зелен ден!

Инж. Боян Вълчев
Управител