За нас

Булкредо ЕООД е основана през 2004 година за търговия, рециклиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали.

През периода на своето присъствие на пазара, фирмата заема стабилни позиции в областта на управление на отпадъците от черни и цветни метали, пластмаси, хартия, както и разкомплектоване на Излезли от Употреба Моторни Превозни Средства /ИУМПС/ и Електрическо и Електронно Оборудване /ИУЕЕО/. Булкредо ЕООД притежава всички необходими разрешителни документи в изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Булкредо ЕООД разполага с площадки на територията на Варненска област за изкупуване, събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и предварително третиране и обработка на отпадъци в промишлените зони на градовете: Варна, Добрич, Долни Чифлик, Игнатиево.

Наред с изкупуването на отпадъци на собствените си площадки, Булкредо ЕООД, предлага на своите клиенти Договори за обслужване и извозване от място на клиента.

С оглед разширяване на пазарния си дял и удовлетворяване потребностите на клиентите си, Булкредо ЕООД инвестира в нови площадки, машини и оборудване, които затварят кръга на дейността по оползотворяване на отпадъци.

Като съпътстващи дейността, се създадоха фирмите:

  • Булхарт Комерс ЕООД - вписана в регистъра по чл.45, ал.1, т.6 от Закона за Управление на Отпадъците (ЗУО) като "Търговец" по смисъла на пар.1, т.45 от ЗУО, за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, платмаси, хартия, Излезли от Употреба Моторни Превозни Средства (ИУМПС) и Електрическо и Електронно Оборудване (ИУЕЕО), Негодни за Употреба Батерии и Акумулатори (НУБА).
  • Бултранс Инвест ЕООД - за осъществяване на логистична и транспортна дейност, като обслужва както Булкредо ЕООД, така и външни клиенти.

„Булкредо“ ЕООД успешно изпълни Проект BG051PO001-2.3.03-0459-C0001 ESF-2303-03-02023 „Подобряване условията на труд в "Булкредо" ЕООД, чрез изготвяне анализ на състоянието и внедряване на система за управление  на безопасността и здравето при работа  OHSAS 18001:2007” по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2303-03-02023 от 26.08.2013 г., сключен с Агенция по заетостта в качеството й на Междинно звено и Договарящ орган по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  В резултат на проекта Булкредо ЕООД успя да подобри значително работната среда на своите служители и да внедри и сертифицира Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007.

Фирма Булкредо ЕООД внедри и сертифицира и Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на  стандарт ISO 9001:2008 и Регламенти на Европейския съюз ЕS Reg. 333/2011 и (ES) Reg. 715/2013, които пряко кореспондират с дейностите в областта на отпадъците.

Асоцииран член е на Българската асоциация по рециклиране /БАР/, която представлява интересите на фирмите, които се занимават със събиране, съхранение, транспортиране и механична обработка на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, каучук чрез членството си в най-голямата в света организация по рециклиране- Bureau of International Recycling /BIR/, Българска стопанска камара, Сдружението за стопанска инициатива. От 2002 г. Асоциацията има свой постоянен представител в Международния съвет по околна среда в Брюксел.

Коректност, прецизност, гъвкавост - това са принципите, благодарение на които Булкредо ЕООД намери, утвърди и разширява своето място на пазара за управление на отпадъци!